M.U bị từ chối vụ chuyển nhượng đầu tiên, chữ ký cực chất từ Pháp