Mất nguời từ sớm, Thể Công Viettel vẫn giành điểm trước Bình Định