Masters liệu có đúng về "truyền thống" của EPL so với SPL?