Mason Greenwood khiến nhiều bên tiến thoái lưỡng nan