Loại Bellingham, chuyên gia chỉ ra tiền vệ lý tưởng với Liverpool