Lionel Messi phục vụ món 'Ballon d’Or' ở nhà hàng mới