Lewandowski: "Chàng trai này có điều gì đó đặc biệt"