Laporta xác nhận, Barcelona đón chữ ký cả châu Âu thèm khát