'Laporta nên bị loại khỏi vị trí Chủ tịch Barcelona'