Không dùng Phan Văn Đức, Kiatisuk nói rõ nguyên nhân