"Không có thay đổi lớn trong cách định giá Man Utd