Juventus lại gây thất vọng, AC Milan đánh chiếm ngôi nhì