Julian Alvarez hộ công, phát kiến mang tầm thời đại của Pep Guardiola