Jim Ratcliffe thẳng thắn về số tiền sẽ trả cho nhà Glazer