Học theo môn rugby, EPL chuẩn bị xuất hiện loại thẻ mới