Hoàng Đức: "Tôi từng nghĩ mình không còn khả năng phát triển"