Hoàng Anh lập siêu phẩm, Long An vẫn mất điểm đáng tiếc trước Hòa Bình