'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'