HLV Troussier ra chiêu, tuyển Việt Nam mướt mồ hôi