HLV tiếp theo muốn thay ông Troussier; Báo Pháp nói về U23 Việt Nam