HLV Shin Tae-yong: Đây là thời điểm phân tích Hàn Quốc và Nhật Bản