HLV Kim Pan-gon: 'Malaysia không sợ đối thủ nào, kể cả Việt Nam'