HLV Gong Oh-kyun nói không áp lực dù CAHN chưa biết thắng