HLV Alexandre Polking xác nhận đang đàm phán với CLB CAHN