Hé lộ phương pháp lạ giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tiêu cực