Guardiola phát lệnh sẵn sàng, Man City quyết làm nên lịch sử