FIFA tước quyền chủ nhà U20 World Cup của Indonesia