Fan MU ngả mũ khen Ten Hag là 'thiên tài chiến thuật'