Endo - từ phương án tạm thời tới trụ cột của Liverpool hiện tại