Được Madam Pang tiến cử, quân sư Thái Lan công khai suy nghĩ