"Đừng tin vào những câu chuyện thêu dệt về Hannibal"