Đối tác chốt giá bán đứt Gyokeres cho Arsenal, Chelsea