"Đó là một quyết định bắt buộc, Barca không tin tưởng vào tôi"