Đếm Ngược Hội Nghị Định Hướng Tương Lai: Fine-tune Your Fortune