Declan Rice: Đẳng cấp hay sản phẩm của truyền thông