"Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"