Cuối cùng thì Liverpool cũng phơi bày “bộ mặt thật”