CLB Nga gặp họa vì chính phủ: 8 cầu thủ ngoại đồng lòng ra đi