Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U