CHÍNH THỨC: Danh sách hội quân tháng 6 của ĐT Việt Nam