Chỉ cần 30 phút, Ten Hag đã biết phải làm gì với Sancho