"Cầu thủ Việt Nam không theo một quy chuẩn cụ thể"