'Kepa có thể chứng minh những nhận định về mình là sai'