Câu nói của Sir Alex khiến Pereira lập tức muốn ký hợp đồng với M.U