Cắt giảm quỹ lương, Chelsea tính thanh lý 5 cái tên