CAHN vùi dập Thanh Hóa; Đà Nẵng và Bình Dương làm khó nhau