Bốn ưu tiên chuyển nhượng của Ten Hag ảnh hưởng đến Garnacho