Báu vật lập hattrick giúp đội trẻ M.U thắng hủy diệt