Bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool hè này nên là một "số 6"