"Bạn có thể cho nhà Glazer thêm 1 tỷ nữa, và họ sẽ thổi bay nó"